Nautical range zinc categories collar anodesCollar anodes

You are here: Nautical Range > Zinc > Categories > Collar anodes


Reference: Z-2679N

Description: Collar Anode for shafts Ø 20 mm.
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,400


Reference: Z-2683N

Description: Collar anode for shaft Ø 35 mm (1-3/8")
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,680


Reference: Z-2684N

Description: Collar anode for shaft Ø 38 mm (1-1/2")
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,620


Reference: Z-2686P

Description: Collar Anode for shafts Ø 1-3/4"
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 1,035


Reference: Z-2680

Description: Collar Anode for shafts Ø 22 mm (7/8 ").
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,422


Reference: Z-2681

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,395


Reference: Z-2687N

Description: Collar anode for shaft 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 1,464
 
 
 


Reference: Z-2681C

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,400


Reference: Z-2687NP

Description: Collar anode for shaft Ø 2 In
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 1,429
 
 
 


Reference: Z-2682

Description: Collar Anode for shafts Ø 30 mm (1-3/16").
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,386


Reference: Z-2688A

Description: Collar Anode for shafts  Ø 2 1/4 In.
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 2,206


Reference: Z-2682C

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,376


Reference: Z-2689/2

Description: Collar Anode for shafts Ø 2 1/2 In.
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 2,00Reference: Z-2683

Description: Collar Anode for shafts Ø 35 mm (1-3/8").
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,660


Reference: Z-2689/2

Description: Collar Anode for shafts Ø 3 In.
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 3,592Reference: Z-2684

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,580


Reference: Z-2685

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 0,800


Reference: Z-2686

Description: Collar Anode for shafts Ø 45 mm (1-3/4")
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 1,015


Reference: Z-2688

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 2,340


Reference: Z-2689

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 2,190


Reference: Z-2689A

Description: Collar Anode for shafts Ø 65 mm (2-9/16").
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 3,096


Reference: Z-2689B

Description: Collar Anode for shafts 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 2,822


Reference: Z-2689C

Description: Collar Anode for shafts Ø 75 mm (2-15/16").
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 3,750


Reference: Z-2689D

Description: Collar Anode for shafts Ø 80 mm
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 3,350


Reference: Z-2689E

Description: Collar Anode for shafts Ø 85 mm (3-3/8").
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 2,166


Reference: Z-2689G

Description: Collar Anode for shafts Ø 90 mm (3-1/2").  
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 5,434


Reference: Z-2689F

Description: Collar Anode for shafts Ø 100 mm (4")  
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 5,134


Reference: Z-2689H

Description: Collar Anode for shafts Ø 95 mm (3-3/4").
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 5,524


Reference: Z-2689I

Description: Collar Anode for shafts Ø 110 mm (4-5/16")
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 14,616


Reference: Z-2689J

Description: Collar Anode for shafts Ø 115 mm (4-1/2")
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 13,200


Reference: Z-2689K

Description: Collar Anode for shafts Ø 120 mm (4-3/4"). 
Material: Zinc
Norms: U.S. MIL. A18.001:K
Weight [Kg]: 12,410